Dhyana Slokas

aumsm..Dhyana Slokas

 

Closing Dhyana Slokas (Audio of Mantras – Om Tryambakam)

Text for Dhyana Slokas (Hatha Yoga Mantras see below)

These mantras are called Dhyana Slokas (meditation verses) or Gajananam for short.

Om. Om. Om.

Gajananam Bhutaganadi Sevitam
Kapitta Jambu Phala Sara Bhakshitam
Uma Sutam Shokavinasha Karanam
Namami Vigneshvara Pada Pankajam

Shadananam Kunkuma Raktavarnam
Mahamatim Divya Mayura Vahanam
Rudrasya Sunum Surasainya Natham
Guham Sadaham Sharanam Prapadye

Ya Kundendu Tushara Hara Dhavala
Ya Shubra Vastravrita
Ya Vina Varadanda mantita Kara
Ya Sveta Padmasana
Ya Brahmaachyuta Sankara Prabhitibhir
Devai Sada Pujita
Sa Mam Patu Sarasvati Bhagavati
Nishyesha Jatyapaha

Om Namah Sivaya Gurave
Sat Chid Ananda Murtaye
Nisprapanchaya Shantaya
Sivanandaya Te Namaha
Sri Vishnu Devanandaya Te Namaha

Om Sarva Mangala Mangalye
Shive Sarvatha Sadhike
Sharanye Tryambake Gauri
Naraayani Namostute
Naraayani Namostute

Om Shantih Shantih Shantih